Sản phẩm & Dịch vụ

Dự án nghiên cứu REMON sẽ tạo ra một số kết quả ở những lĩnh vực chuyên ngành khác nhau và những chủ đề về giao thông đô thị và phát triển đô thị khác nhau. Từ tháng 8 năm 2012, nhóm chuyên gia Dự án khởi động và bước đầu đã đạt được một số sản phẩm và dịch vụ như sau.

  • Xây dựng phầm mềm Traffic Viewer để hiển thị mức độ dịch vụ trực tuyến cho dữ liệu ô tô di động (FCD) và dữ liệu điện thoại trực tuyến (FPD)
  • Phát triển ứng dụng phần mềm Traffic Viewer cho điện thoại thông minh