REMON - Tính bền vững

Dự án sử dụng những cách tiếp cận khác nhau nhằm đạt được mục tiêu giảm ô nhiễm, xả thải khí ô nhiễm, và giảm tiêu thụ năng lượng. Mục tiêu quan trọng nhất là tối ưu hóa lưu lượng giao thông để góp phần đạt được việc giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm. Trước tiên, hệ thống FCD/FPD sẽ góp phần vào việc tối đa hóa lưu lượng giao thông khi hệ thống này đo được tốc độ phương tiện lưu thông, cho phép xác định lưu lượng giao thông và hình ảnh hóa số liệu đo đạc được.
Qua việc phân tích số liệu, có thể xác định được những nút cổ chai giao thông và thực hiện những biện pháp quản lý giao thông và thông tin giao thông. Bên cạnh những biện pháp ngắn hạn, dự án cũng hướng tới những biện pháp dài hạn trong quá trình quy hoạch giao thông và đô thị. Nhóm chuyên gia dự án sẽ sử dụng số liệu thu thập được cho việc phân tích các biện pháp của quá trình quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị. Cụ thể, việc phân tích số liệu FCD và FPD trong dài hạn hay theo quy trình lịch sử có ý nghĩa và rất tiềm năng cho việc sử dụng tốt hơn nguồn lực trong quy hoạch giao thông và đô thị. Đặc biệt hệ thống cơ sở hạ tầng như đường bộ hay việc định vị những thể chế công (ví du như trường học, bệnh viện) có ảnh hưởng lâu dài tới lưu lượng giao thông và vì vậy tới mức độ khí thải và lượng tiêu thụ năng lượng khó tránh khỏi.
Hai cách tiếp cận lâu dài của dự án bao gồm:

  • Xây dựng và đánh giá chiến lược quản lý giao thông
  • Xây dựng tầm nhìn, chiến lược, và kịch bản cho quá trình phát triển đô thị bền vững tích hợp quản lý giao thông cho thành phố Hà Nội

Giảm tiêu thụ năng lượng thông qua việc tối đa hóa giao thông

  • Thông qua quản lý giao thông
  • Và quy hoạch giao thông