REMON – Giám sát giao thông trực tuyến – Giải pháp cho Quản lý giao thông và Phát triển đô thị Hà Nội

Dự án REMON hướng tới những giải pháp cho lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị Hà Nội. Ý tưởng cơ bản của Dự án là phát hiện hiện trạng giao thông đô thị trực tuyến. Ngoài ra, nhóm chuyên gia của Dự án cũng hướng tới việc thu thập số liệu giao thông ngắn hạn và dài hạn để phân tích. Những số liệu đó sẽ được chuyển thành thông tin cho những mục đích ứng dụng khác nhau: từ việc thông tin cho người tham gia giao thông về điều kiện giao thông trên đường, giám sát giao thông, quản lý giao thông cho tới những biện pháp quy hoạch dài hạn để giải quyết vấn nạn giao thông. Cơ sở công nghệ cho việc thu thập thông tin giao thông là việc sử dụng dữ liệu ô tô di động (FCD) và dữ liệu điện thoại trực tuyến (FPD). Tốc độ và chuyển động của phương tiện tham gia giao thông được phát hiện bằng công nghệ định vị toàn cầu (GPS). Công nghệ này sẽ cung cấp cơ sở cho việc phát triển các biện pháp tiếp theo để kiểm soát và quản lý giao thông.

Mục tiêu tổng quan của Dự án là giảm ô nhiễm môi trường và xả thải từ giao thông đô thị. Dự án sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đạt được mục tiêu này. Mục tiêu hàng đầu là tối ưu hóa giao thông mà nhờ đó có thể giảm ô nhiễm môi trường và xả thải từ giao thông. Việc phân tích số liệu sẽ cho thấy những nút cổ chai giao thông. Chúng sẽ được tháo gỡ và giảm dần nhờ những biện pháp kiểm soát giao thông phù hợp và thông tin giao thông. Ngoài những cách tiếp cận về công nghệ, Dự án cũng sẽ phát triển những giải pháp quy hoạch giao thông dài hạn. Nhóm chuyên gia Dự án sử dụng số liệu thu thập được để phân tích và đánh giá những biện pháp trong quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị. Đặc biệt, việc phân tích dữ liệu ô tô di động (FCD) hoặc dữ liệu điện thoại trực tuyến (FPD) dài hạn có tiềm năng cải thiện việc phân bổ nguồn lực trong quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị. Mô hình mẫu giao thông, một hệ thống chuyên gia dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) cũng như mô hình tăng trưởng đô thị được xem là những công cụ để phát triển chiến lược quản lý giao thông và kịch bản quy hoạch khác nhau.