Phân tích Chính sách

Phân tích chính sách là cơ sở cho những nhiệm vụ tiếp theo, đặc biệt là việc phát triển kịch bản và đề xuất kế hoạch hành động quản lý giao thông. Với việc phân tích chính sách, nhóm chuyên gia Dự án dự định lĩnh hội được những kiến thức cần thiết góp phần cấu trúc hóa những biện pháp trong quy hoạch đô thị và chính sách giao thông. Việc phân tích chính sách giúp hiểu được những bên liên quan khác nhau, quan điểm của họ cũng như quá trình học hỏi của họ. Việc phân tích chính sách còn theo đuổi mục tiêu đánh giá những cơ hội và khả năng của chính Dự án REMON. Khuôn khổ của việc phân tích chính sách là để kiểm tra những khía cạnh nền tảng có thể ảnh hưởng tới những mục tiêu của Dự án và việc thực hiện nó.

Những yếu tố cơ bản của phân tích chính sách bao gồm phân tích tài liệu từ những nguồn phù hợp về phát triển đô thị và chính sách giao thông cũng như phân thích truyền thông. Những cuộc phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị đã được thực hiện. Những người được phỏng vấn bao gồm đại diện của Bộ Giao thông Vận tải (MOT), lãnh đạo ngành giao thông của thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng, chuyên gia quy hoạch giao thông và chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam.

Tư liệu thu thập được từ việc phỏng vấn và ấn phẩm đã được phân tích theo những câu hỏi nghiên cứu. Một bài báo tóm tắt những kết quả thu được từ việc phân tích các cuộc phỏng vấn và tài liệu in.