Mô hình hóa nhu cầu giao thông

Việc mô hình hóa nhu cầu giao thông trong dự án REMON nhằm những mục đích sau:

  • Đánh giá chiến lược quản lý giao thông phù hợp,
  • Tính toán mức xả thải từ hoạt động giao thông và việc sử dụng năng lượng cho giao thông ở Hà Nội,
  • Hỗ trợ việc phát triển kịch bản quản lý giao thông cho Dự án.

Chương trình VISUM của đối tác PTV AG phía Đức đã được lựa chọn cho việc mô hình hóa nhu cầu giao thông. Chương trình này cung cấp sự mô phỏng vĩ mô giao thông và đưa ra nhiệm vụ quản lý giao thông cho mạng lưới dựa vào cung-cầu giao thông. Phần cung giao thông được xác định dựa vào những tuyến và cụm giao thông, cũng như hệ thống giao thông cho phép và phương tiện giao thông.  Nhu cầu giao thông chủ yếu bắt nguồn từ các yếu tố dân số xã hội và có thể được xác định nhờ các cuộc điều tra.

Trên cơ sở những số liệu đạt được từ Dự án REMON, nhiệm vụ quản lý giao thông có thể được thực hiện và được minh họa trong hình sau đây. Bề rộng của đường kẻ chỉ ra khối lượng giao thông của những đoạn đường tương ứng. Trong suốt quá trình công việc sắp tới, độ chính xác và độ tin cậy của những kết quả thu được sẽ được đánh giá và điều chỉnh thông qua việc so sánh số liệu của Dự án REMON với khối lượng giao thông thực tế trên các tuyến đường phố của Hà Nội.

Hình minh họa: Liên kết đường kẻ với khối lượng giao thông (Nguồn: TUD 2013)