Kết quả

Dự án nghiên cứu REMON sẽ tạo ra một số kết quả ở những lĩnh vực chuyên ngành khác nhau và theo những chủ đề khác nhau trong giao thông đô thị và phát triển đô thị. Những kết quả này bao gồm việc phân tích và những phương pháp cũng như những sản phẩm và dịch vụ. Từ tháng 8 năm 2012, nhóm chuyên gia Dự án chính thức làm việc và bước đầu đạt được những kết quả sau:

Phân tích và các phương pháp vận dụng:

  • Phân tích cơ cấu đô thị thông qua viễn thám và thành lập cổng thông tin địa lý
  • Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS)
  • Phát triển cách tiếp cận phân tích có tính thích nghi để tính toán mức độ dịch vụ dựa trên dữ liệu ô tô di động (FCD) và dữ liệu điện thoại trực tuyến (FPD)
  • Xây dựng mô hình nhu cầu giao thông cho Hà Nội
  • Politikfeldanalyse

Sản phẩm và Dịch vụ::

  • Thành lập phần mềm theo dõi giao thông (Traffic Viewer) để hiển thị mức độ dịch vụ trực tuyến dựa trên dữ liệu ô tô di động (FCD) và dữ liệu điện thoại trực tuyến (FPD)
  • Phát triển ứng dụng theo dõi giao thông cho điện thoại thông minh